Fotokópia občianskeho preukazu

3045

Fotokópia Občianskeho preukazu - prvá strana alebo obe strany (max. veľkosť 1,5MB) Fotokópia Občianskeho preukazu - druhá strana (max. veľkosť 1,5MB) 2.

v znení neskorších predpisov. Vybavuje: · záujemcovia predložia výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby · spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č.

  1. Čo je to neposlušná amerika
  2. O’illy dnes cena akcií
  3. Dostupnosť finančných prostriedkov ebay paypal
  4. Kúpiť nórske koruny
  5. Archa zväčšiť štruktúru platformy limit xbox -
  6. Platforma kníh limitných objednávok

fotokópia rodného listu dieťaťa; fotokópia občianskeho preukazu rodičov; fotokópia preukazu poistenca - dieťaťa; Doklady poskytnuté škole podľa záujmu rodičov: prihlášku do ŠKD - poštou alebo elektronicky; žiadosť rodiča o odklad povinnej školskej dochádzky - poštou alebo elektronicky Ak sú na poistnej zmluve určené oprávnené osoby vzťahom (manželka, deti, syn, dcéra) poisťovňa si žiada potvrdenie od notára, ktorý je poverený vo veci prejednania dedičstva po zomrelom a doklady ako fotokópia Listu o prehliadke mŕtveho, fotokópia Úmrtného listu, fotokópia občianskeho preukazu všetkých oprávnených 24. máj 2019 Pri vytváraní kópie občianskeho preukazu zamestnanca je potrebné zobrať do úvahy, že občiansky preukaz obsahuje viaceré osobné údaje  122/2013 Z. z. je možné uskutočniť transfer fotokópie / skenu občianskeho preukazu tak elektronickou ako aj klasickou poštou, je však v každom prípade  13. dec. 2018 môže byť v osobnom spise založená kópia občianskeho preukazu so súhlasom zamestnanca o použití osobných údajov pre pracovno-právne účely? aby to  Dobrý deň, prosím o radu. Ako spoluvlastník predávajúcej sa nehnuteľnosti mám poslať fotokópiu svojho občianskeho preukazu, ktorú je vraj potrebné priložiť.

- Fotokópia DIČ firmy - Fotokópia občianskeho preukazu konateľa alebo osoby, ktorá má oprávnenie na podpisovanie zmluvy v mene firmy - Fotokópia listín firmy, ktoré oprávňujú splnomocnenca na podpisovanie zmlúv. - Mesačná spotreba.

Zmena zamestnávateľa – pracovné zaradenie farmaceut alebo iba zmena pracovného zaradenia z odborného zástupcu na farmaceut: Fotokópia občianskeho preukazu; Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti: – Fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla Žiadam o prijatie za riadneho* podporujúceho* člena občianskeho združenia Europolice Federation. Súčasťou žiadosti je výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, 1 ks fotografie vo formáte 3 cm x 2,5 cm, fotokópia občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu. fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu žiadateľa.

Občan starší ako 15 rokov si musí BOK zvoliť už pri podaní žiadosti. Občan, ktorý v čase podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu dovŕšil 65. rok veku, 

Fotokópia občianskeho preukazu

20. máj 2015 našich osobných dokladov, najčastejšie občianskeho preukazu. „Je dôležité uvedomiť si, že občiansky preukaz je jediný doklad, ktorý  platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na na základe žiadosti o vydanie občianskeho preukazu " vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná fotokópia osvedčovanej 26. okt. 2020 na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v  overená fotokópia diplomu o získanom vzdelaní; • fotokópia občianskeho preukazu. Štátny zamestnanec preradený na miesto zaradené do najnižšieho titulu so  CABAUD Associés, originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti DC Netherlands B.V., overená fotokópia občianskeho preukazu pána   úrad Slovenskej republiky); originál slovenského rodného listu; fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu Slovenskej republiky žiadateľa.

Fotokópia občianskeho preukazu

doklad č.3: kópia faktúry za mobil, alebo SIPO dokladu,  Súčasťou žiadosti o prenájom bytu sú nasledovné prílohy: - fotokópia občianskeho preukazu žiadateľa,. - sobášny list žiadateľa, ak manželstvo trvá ( fotokópia),. 9. mar. 2020 poštou alebo elektronicky; fotokópia rodného listu dieťaťa; fotokópia občianskeho preukazu rodičov; fotokópia preukazu poistenca - dieťaťa.

- Mesačná spotreba. Fotokópia výmeru o dôchodku, fotokópia občianskeho preukazu, fotokópia výpisu z účtu alebo potvrdenie z pošty o poberaní dôchodku. Čo musíte spĺnať? Dôchodca môže poberať rôzne druhy dôchodkov: starobný, výsluhový, invalidný, vdovský, sirotský. · fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán · druhý doklad totožnosti · posledný výpis z účtu na ktorý chodí dôchodok (všetky strany výpisu) · rozhodnutie o priznaní, zvýšení alebo znížení dôchodku · ak je dôchodok vyplácaný v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie z pošty See full list on mzv.sk fotokópia občianskeho preukazu, v ktorej anonymizujete číslo občianskeho preukazu. Oznámenie alebo zmena prechodného pobytu: fotokópia potvrdenia o prechodnom pobyte.

veľkosť 1,5MB) 2. fotokópia občianskeho preukazu, v ktorej anonymizujete číslo občianskeho preukazu. Oznámenie alebo zmena prechodného pobytu: fotokópia potvrdenia o prechodnom pobyte. Zmena zamestnávateľa – pracovné zaradenie farmaceut alebo iba zmena pracovného zaradenia z odborného zástupcu na farmaceut: fotokópia občianskeho preukazu. doklad o uhradenom poplatku vo výške 7,50 eur. Číslo účtu: 0273781818/0900, IBAN: SK65 0900 0000 0002 7378 1818, fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu alebo občianskeho preukazu ROZVODOVÝ ROZSUDOK V prípade žiadosti o registráciu rozvodového rozsudku v Slovenskej republike sa rozlišuje, či ide o cudzí rozvodový rozsudok vydaný do 1. mája 2004 alebo vydaný po 1.máji 2004.

nie je prípustná  jeden doklad totožnosti (fotokópiu občianskeho preukazu),; druhý doklad pre že sa jedna o ojazdený motocykel; kópia technického preukazu ojazdeného  Pripojte originály alebo overené fotokópie dokumentov dokazujúcich Vami fotokópia OBČIANSKEHO PREUKAZU žiadateľa – pri zmene adresy; RODNÝ LIST  Bydlisko: predloží sa fotokópia (nemusí byť overená) platného občianskeho preukazu, ktorý sa označí číslom a dátumom vydania. Akademické tituly: predloží sa  doklad č.2: zadná strana občianskeho preukazu (farebná kópia, alebo fotografia / môže byť aj z mobilu/). doklad č.3: kópia faktúry za mobil, alebo SIPO dokladu,  Súčasťou žiadosti o prenájom bytu sú nasledovné prílohy: - fotokópia občianskeho preukazu žiadateľa,. - sobášny list žiadateľa, ak manželstvo trvá ( fotokópia),. 9.

- Mesačná spotreba.

coinbase nemůže ověřit debetní kartu
live graf bitcoinů vs bitcoinů
tusd plán plateb
kolik dělají nájemní zabijáci
graf ceny bitcoinů inr
slovo allege použité ve větě
98000 cad na usd

13. dec. 2018 môže byť v osobnom spise založená kópia občianskeho preukazu so súhlasom zamestnanca o použití osobných údajov pre pracovno-právne účely? aby to 

2018 môže byť v osobnom spise založená kópia občianskeho preukazu so súhlasom zamestnanca o použití osobných údajov pre pracovno-právne účely? aby to  Dobrý deň, prosím o radu. Ako spoluvlastník predávajúcej sa nehnuteľnosti mám poslať fotokópiu svojho občianskeho preukazu, ktorú je vraj potrebné priložiť.